Privacyverklaring

Sneller Testen BV gevestigd Koningsschot 17, te Veenendaal is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens welke zijn weergegeven in deze privacy verklaring.

Sneller Testen BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons vertrekt. Het gaat hierbij om:
– uw voor- en achternaam
– uw telefoonnummer
– uw e-mailadres
– uw IP-nummer
– gegevens over uw activiteit op onze website

Indien positief getest, zijn wij wettelijk verplicht om ook BSN-nummer, geboortedatum en enkele aanvullende GGD gerelateerde gegevens op te slaan.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sneltesten.nl dan verwijderen wij deze informatie. .

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Snel Testen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Om het gebruik van onze website te analyseren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Sneller Testen B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sneller Testen B.V. ) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Sneller Testen B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie

 

Bewaartermijn

 

Reden

Persoonsgegevens

 

1 jaar

 

Om u te kunnen bereiken, en te informeren
indien nodig

IP-adres en apparaat gegevens

 

2 jaar

 

Om het gebruik van onze
website te analyseren

Delen van persoonsgegevens met derden

Sneller Testen B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sneller Testen B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sneller Testen B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Sneller Testen B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sneller Testen B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek van uw toestemming of bezwaar op verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@snellertesten.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sneller Testen B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sneller Testen B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@snellertesten.nl. Sneller Testen. B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Diverse platformafhankelijke beveiligingsmaatregelen.
  • Periodieke backups
  • Wij houden onze systemen up to date.
  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.